FANDOM


!clear, kullanıcıların Özel:Sohbet içindeki mesaj geçmişini temizlemesine izin veren bir komut dosyasıdır, ancak yalnızca komutu içeren mesajın yazarı için çalışır.

Komutu kullanmak için metin kutusuna !clear yazın.

Kurulum

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Stream the best stories.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Get Disney+