FANDOM


!kick jest specjalną komendą, która pozwala na szybkie wyrzucenie użytkownika z czatu.

Instalacja

Używanie

!kick może być użyty do wyrzucenia użytkownika z czatu, za pomocą jednej komendy:

!kick użytkownikDoWyrzucenia

Komenda może być używana przez użytkowników z uprawnieniami moderatora czatu, a wpisana przez zwykłego użytkownika wyświetli się jako zwykły tekst.

Jeśli wyrzucany użytkownik nie jest nieobecny na czacie, pokaże się specjalna wiadomość, którą można modyfikować:

window.absentMessage = '<user> nie jest obecny na czacie.';
importArticles({
  type: 'script',
  articles: [
    'u:dev:MediaWiki:!kick/code.js',
  ]
});

<user> zostanie zastąpiony nazwą użytkownika, który został wyrzucony, dlatego musi być w zmiennej.

 • Domyślne: <user> nie jest obecny na czacie, dlatego nie może zostać wyrzucony.

Updates

August 12, 2018
NoKickHigherUps option implemented.
June 26, 2018
I18n-js implemented.
September 15, 2014
Script published.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Stream the best stories.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Get Disney+