FANDOM


!pm kullanıcıların sohbette özel mesaj odalarını açmak için kullanabilecekleri bir komut oluşturur.

Kurulum

Kullanım

Betik kullanmak için, metin kutusuna "!pm <kullanıcı adı>" yazın. Kullanıcı adı belirtilmezse, sohbette bulunan kullanıcıların bir iletişim kutusu gösterilir. İletişim kutusundaki kullanıcıların herhangi birine tıklandığında özel mesaj odası otomatik olarak açılır.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Stream the best stories.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Get Disney+