FANDOM


AddBlockUserTag dodaje w nagłówku profilu przycisk kierujący do strony blokowania danego użytkownika. Przecisk ten jest wyświetlany tylko dla administratorów, VSTF, pracowników Fandomu, globalnych moderatorów dyskusji oraz helperów.

Instalacja

Znane błędy

Skrypt nie działa w połączeniu z AddUserRightsTag oraz EditcountTag.

Changelog

v1.0 — March 6, 2018
TheGoldenPatrik1: Initial revision
v1.1 — March 11, 2018
TheGoldenPatrik1: Change to no longer use tag class, making it more compatible.
v1.2 — March 20, 2018
KockaAdmiralac: Rewrite
v1.3 — June 25, 2018
TheGoldenPatrik1: Remove Monobook Support
v1.4 — March 25, 2019
TheGoldenPatrik1: Use Fetch
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Stream the best stories.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Get Disney+