FANDOM


AddUserRightsTag, bir kullanıcının kullanıcı haklarını değiştirmek için kullanıcı profili manşetine bir düğme ekler. Sadece yöneticiler ve bürokratlar tarafından görülebilir. Bu düğme, düğmenin sizi kullanıcı adıyla Özel:KullanıcıHakları konumuna götürmesini sağlar.

Kurulum

Bilinen Hatalar

Bu komut AddBlockUserTag ve EditcountTag ile çalışmaz.

Changelog

February 18, 2017
Algorithmz: Initial release.
March 7, 2018
TheGoldenPatrik1: Slightly shortened and modified; made accessible for Staff and Helpers.
March 12, 2018
TheGoldenPatrik1: Minor rewrite to no longer use "tag" class, making it compatible with UserTags, ProfileTags, and Quick Management.
March 25, 2019
TheGoldenPatrik1: Use Fetch
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Stream the best stories.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Get Disney+