FANDOM


AdminDashboard JS-Button dodaje przycisk który po kliknięciu przekierowywuje na stronę edycji MediaWiki:wikia.js. Przycisk znajduje się w panelu administratora co oznacza, że jest dostępny tylko dla administratorów.

Instalacja

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Stream the best stories.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Get Disney+