AjaxBatchDelete Dựa trên một bản thảo viết bởi Splarka trên Wikipedia, đoạn mã này đã được viết lại để dùng jQuery bởi Grunny và hoạt động trên cả nền Oasis và Monobook. Một phiên bản mới đã được viết ra bới Ozuzanna, giới thiệu thêm nhiều chức năng hơn so với bản gốc.

Installation

Cách sử dụng

Lựa chọn sử dung "Batch Delete" sẽ xuất hiện dưới "My Tool".

Để xóa một lô trang, chỉ cần cho tên trang vào (không phải đường dẫn của trang) vào bản mẫu, mỗi trang một dòng, và xóa chúng với một lí do. Đoạn mã sẽ dừng khi nó chạm đến một dòng trống. Việc có thể được chấm dứt sớm bằng cách tẩy trống danh sách các trang còn lại cần được xóa.

Bản 2 giới thiệu chức năng để bảo vệ trang sau khi xóa (không bắt buộc) cũng như tải một phương thức trên bất kì trang nào với tùy chọn chỉnh sửa tốc độ xóa/bảo vệ. Ví dụ như bạn muốn

sửa tốc độ xóa 1 trang/1000 mili giây (1 giây), thêm cấu hình window.batchDeleteDelay trước khi nhập đoạn mã đó với số của bạn (format mili giây). Ví dụ, sử dụng

window.batchDeleteDelay = 100;

sẽ tăng tốc độ xóa lên 0.1 giây.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.