FANDOM


AjaxBatchUndelete jest wzorowany na skrypcie napisanym przez Splarkę na Wikipedii, który następnie został przepisany przez Grunnyego aby używał biblioteki jQuery. Udostępnia on formularz służący do masowego odtwarzania usuniętych stron za pośrednictwem API, co sprawia że zasadniczo jest przeciwieństwem AjaxBatchDelete i działa podobnie. Nerfmaster8 i Noreplyz zaktualizowali skrypt aby korzystał z drugiej wersji AjaxBatchDelete.

Używanie

Opcja użycia Masowego odtwarzania powinna pojawić się w twoim menu „Moje narzędzia”. Aby odtworzyć zestaw stron po prostu podaj nazwy tych stron (nie ich adresy URL) w formularzu, po jednej na każdą linię, a następnie kontynuuj aby przywrócić je z podanym przez siebie powodem. Skrypt zatrzyma się gdy napotka pustą linię, lecz jego działanie może być też przerwane poprzez wyczyszczenie listy pozostałych stron.

Instalacja

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Stream the best stories.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Get Disney+