FANDOM


Sayfaları genellikle hızlı bir şekilde silebilen bir betik için, AjaxDelete bakınız.
AjaxCommentDelete, her bir yorum için "Ajax Sil" düğmesi eklenerek makale sayfası yorum bırakılmadan yorumların silinmesine izin veren bir betikdir. Düğme tıkladığınızda, silme nedenini girmenizi isteyen bir model açılır.

Kurulum

Yapılandırma

Betiğini, common.js ve ya global.js içine aşağıdaki kodu ekleyerek herhangi bir sebep sormadan yorumları silmek üzere yapılandırabilirsiniz.

window.AjaxCommentDeleteConfig = {
    fastDelete: "Yorumun silinmesinin nedeni. Bu metni değiştirebilirsiniz!"
};

Yukarıdaki kod, örnek bir yapılandırma olarak sağlanmıştır ve komut dosyasının çalışması için gerekli değildir.

Changelog

v1.0
Initial revision
v1.1
Added fastDelete configuration option.
v1.2
Better internationalization system
General reformatting
v1.3
Not using Wikia's code bindings anymore.
Changed i18n system to use I18n-js library instead of the non-standardized system.
Moved to Dev Wiki.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Stream the best stories.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Get Disney+