FANDOM


AjaxDelete umożliwia ci usuwanie i odtwarzanie stron bez opuszczania strony na której jesteś, poprzez wywoływanie okna dialogowego usuwania po kliknięciu linku do usuwania lub odtwarzania strony.

Uwaga: Okno dialogowe nie zostanie otwarte jeśli podczas wchodzenia w link trzymał będziesz przycisk control lub shift na klawiaturze. Ma to umożliwić administratorom dostęp do standardowych stron usuwania i odtwarzania.

Używanie

Okno usuwania pojawia się po kliknięciu dowolnego linku zakończonego poleceniem ?action=delete, a jego używanie jest banalnie proste. Wybierz jeden z domyślnych powodów usuwania/odtwarzania, bądź wprowadź własny. Możesz podać dwa powody, główny i swój własny, opis usuwanie przybierze wtedy następującą formę: <główny powód>: <dalszy, niestandardowy powód>. Możesz zaznaczyć pole „Obserwuj tę stronę”, jeśli chcesz śledzić artykuł, a następnie kliknij „Usuń”, aby go usunąć, lub „Anuluj”, aby zamknąć okno.

W przypadku odtwarzania strony pojawi się wyskakujące okienko proszące o podanie powodu odtwarzania wersji. Kliknięcie „Odtwórz” przywróci stronę, a „Anuluj” zamknie okno.

Konfiguracja

Wszystkie niestandardowe zmienne konfiguracji można edytować używając obiektu window.AjaxDelete.

Aby ustawić własne powody usuwania, musisz dodać obiekt window.AjaxDelete.deleteReasons w następującej składni 'tekst wyświetlany na wyjściu': 'tekst w oknie',. Jeśli chcesz modyfikować powody dla obrazów, użyj obiektu window.AjaxDelete.imageDeleteReasons z tą samą składnią.

Pole wyboru „Obserwuj tę stronę” domyślnie zawsze jest zaznaczone. Możesz to zmienić ustawiając wartość dla window.AjaxDelete.autoCheckWatch na false.

Oprócz tego, skrypt wprowadza również okno do odtwarzania usuniętych stron. Jeśli nie chcesz aby się ono wyświetlało po prostu zmień ustaw wartość window.AjaxDelete.noUndelete na true.

Przykładowa konfiguracja:

window.AjaxDelete = {
  deleteReasons: {
    '[[w:pl:Pomoc:Wandalizm|Wandalizm]]': 'Wandalizm',
    '[[w:pl:Pomoc:Spam|Spam]]': 'Spam',
    'Oznaczony do ekspresowej kasacji': 'Ek',
    'Pusta strona': 'Pusta',
    'Na prośbę autora': 'Na prośbę autora',
    'Nieistotny dla tematu wiki': 'Nieistotny'
  },
  imageDeleteReasons: {
    'Obraźliwy': 'Obraźliwy',
    'Nieodpowiedni': 'Nieodpowiedni',
    'Atakujący innych użytkowników': 'Atakujący',
    'Czyszczenie nieużywanych plików': 'Nieuzywany',
    'Naruszenie praw autorskich': 'Prawa autorskie',
    'Na prośbę autora': 'Na prośbę autora'
  },
  autoCheckWatch: false,
  noUndelete: true
};

Wszystkie domyślne wartości w menu są pobierane z ich stron w przestrzeni MediaWiki (tj. MediaWiki:Deletereason-dropdown i MediaWiki:Filedelete-reason-dropdown)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Stream the best stories.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Get Disney+