FANDOM


AjaxEdit pozwala użytkownik na modyfikowanie stron bez otwierania edytora. Odtwarza większość funkcji edytora źródłowego, dodając jednocześnie kilka nowych narzędzi i opcji konfiguracji. Skrypt nie został stworzony aby zastąpić edytor, a jedynie go uzupełnić. Normalny edytor jest lepszy dla większości użytkowników podczas większych edycji, gdy AjaxEdit przydaje się podczas szybkich modyfikacji.

Instalacja

Dostosowywanie

Skrypt posiada 12 opcji konfiguracji, żadna z nich nie jest obowiązkowa i wszystkie znajdują się w obiekcie window.AjaxEdit.

Nazwa Opis Wartość domyślna Typ
minor Domyślne zaznaczenie drobnej edycji Preferencje Prawda/fałsz
reloadContent Ponownie pobiera źródło strony podczas powrotu do AjaxEdit. false Prawda/fałsz
restart Nie zapisuj zmian podczas chwilowego opuszczania AjaxEdit. false Prawda/fałsz
watchlist Zmiana listy obserwowanych podczas edycji. Preferencje Tekst
hideRail Ukryj prawy panel podczas edycji. false Prawda/fałsz
height Wysokość pola edycji. 500px Tekst
replaceGlobal Zaznacz pole globalnego wyszukiwania w funkcji znajdź i zamień. true Prawda/fałsz
replaceCase Zaznacz pole rozróżniania wielkości liter w funkcji znajdź i zamień. false Prawda/fałsz
replaceRegex Zaznacz pole używania wyrażenia regularnego w funkcji znajdź i zamień. false Prawda/fałsz
summaries Dodaj rozwijaną listę z domyślnymi opisami edycji. false Obiekt
summaryNotice Dodaj [AjaxEdit] na początku opisu edycji. false Prawda/fałsz
buttons Dodaj niestandardowe przyciski edycyjne. false Tablica lub tekst
reload Actually reload the page. false Prawda/fałsz

Opisy

Aby dodać najczęściej używane opisy edycji, podobne do Standard Edit Summary, dodaj obiekt gdzie kluczem jest nazwa a wartością właściwa zawartość opisu edycji. Na przykład, Spam: [[w:pl:Pomoc:Spam|Spam]] doda opcję gdzie tekstem jest Spam, a wartością właściwą [[w:Help:Spam|Spam]].

Przyciski

Istnieją dwie opcje by dodać niestandardowe przyciski edycyjne. Jeżeli użyjesz opcji 'defaults', w edytorze znajdą się niektóre przyciski o podobnym działaniu do tych z edytora źródłowego. Możesz również skonfigurować niestandardowe przyciski w poniższym formacie.

window.AjaxEdit = {
  buttons: [
    {
      label: 'Hi',// required - button text
      open: 'Hi',// optional - before text
      middle: 'Hi',// optional - middle text that replaces selected text
      close: 'Hi'// optional - after text
    }
  ]
};

Domyślne

Poniżej znajduje się domyślna konfiguracja.

window.AjaxEdit = {
  minor: mw.user.options.get('minordefault') === '1',
  reloadContent: false,
  restart: false,
  watchlist: 'preferences',
  hideRail: false,
  height: '500px',
  replaceGlobal: true,
  replaceCase: false,
  replaceRegex: false,
  summaries: false,
  summaryNotice: false,
  buttons: false,
  reload: false
}

Używanie

Ten skrypt dodaje link do rozwijanego menu akcji edycyjnych, który po kliknięciu ukrywa treść artykułu i otwiera panel z polem edycyjnym oraz przyciskami do wykonywania różnych operacji. Przyciski zostały opisane poniżej:

 • Cofnij: ukrywa edytor i ponownie pokazuje artykuł, jednak zapisuje twoje zmiany. (opcjonalnie)
 • Restart: wycofuje wszystkie twoje zmiany.
 • Publikuj: zapisuje edycję i odświeża stronę.
 • Różn.: otwiera okno pokazujące zmiany których dokonano.
 • Podgląd: otwiera okno pokazujące podgląd strony po dokonaniu zmian.
 • Znajdź i zamień: otwiera okno do znajdywania i zamieniania treści wewnątrz pola edycyjnego.

Atrybucja

Ten skrypt zawiera kod oparty na następujących skryptach.

Skrypt używa również fragmentów kodu autorstwa Dorumina.

Changelog

v1.0 — March 5, 2019
TheGoldenPatrik1: Initial revision
v1.1 — March 7, 2019
TheGoldenPatrik1: Don't reload, just refresh when publishing
v1.2 — April 10, 2019
TheGoldenPatrik1 and Puxlit: Numerous bugfixes and added functionality
v1.3 — May 20, 2019
TheGoldenPatrik1 and Ursuul: Full mobile support
v1.4 — November 12, 2019
TheGoldenPatrik1 and KhangND: Add section editing
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Stream the best stories.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Get Disney+