FANDOM


AjaxPatrol sprawia, że linki do oznaczenia edycji jako „sprawdzonej” na stronach różnic oraz nowych stronach nie przekierowują do nowej karty, co sprawia że patrolowanie edycji jest szybsze. Wersja na podstawie oryginalnego skryptu tutaj, oryginalny skrypt tutaj.

Instalacja

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Stream the best stories.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Get Disney+