FANDOM


AjaxUndo дадае спасылку хуткага скасавання з дапамогай AJAX побач са стандартнай спасылкай скасавання на гісторыі старонак і розніцаў. Гэта касуе абраную праўку без патрэбы яе праглядаць і ручна захоўваць змены.

Усталёўка

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Stream the best stories.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Get Disney+