FANDOM


Ten skrypt służy tylko do INDYWIDUALNEGO użytku!

Możesz zainstalować go dla siebie, ale nie możesz stosować go na całej wiki (np. w MediaWiki:Common.js lub MediaWiki:Wikia.js), gdyż złamiesz Zasady Użytkowania Fandomu.
(Zobacz politykę modyfikacji)

BlackGlobalNav jest czarno-niebieską skórką do globalnej nawigacji Fandomu. Zmniejsza również jej wysokość o 10px (55px -> 45px), jak również usuwa przycisk UTWÓRZ WIKI z głównego paska (wciąż jest dostępny w menu WIKI).

Kolory

  • Czarny#111dla tła$bgn-color-background
  • Ciemnoszary#1e1e1edla tła podmenu$bgn-color-background-secondary
  • Niebieski#0074D9dla ikon, loga Fandomu, akcentów$bgn-color-accent
  • Jasnoszary#e5e5e5dla chevronów$bgn-color-chevron
  • Biały#eeedla tekstów$bgn-color-text
  • Szary#777dla drugorzędnych napisów$bgn-color-text-secondary


Zobacz też

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Stream the best stories.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Get Disney+