FANDOM


BlogLink thêm các đường dẫn vào các trang blog, đóng góp hay PseudoTalkPage (nếu có thể) vào trình thả xuống của nền Oasis hay vào góc trên cùng bên phải của thanh người dùng trong nền Monobook. Đoạn mã được dựa trên KnazO's ContribsLink và được làm theo yêu cầu của Diep.io Wikia.

Đoạn mã chỉ thêm đường dẫn tới blog nếu wiki đó cho phép sử dụng blob trong WikiFeatures, và chỉ thêm đường vẫn vào PseudoTalkPage của người dùng nếu mã đó được sử dụng trên wiki đó. Đường dẫn đóng góp được tải (mặc định), mặc dù người dùng có thể chọn không sử dụng tính năng này qua việc chỉnh sửa một cấu hình.

Cài đặt

Cài đặt cơ bản

Tùy chọn

Qua việc chỉnh sửa vật thể window, người dùng có thể tùy chỉnh theo ý thích. Theo mặc định, đoạn mã sẽ thêm đường dẫn tới blog, đóng góp hay PseudoTalkPage (nếu có thể), người dùng có thể chọn chỉ thấy những đường dẫn cần thiết.

window.blogLinkConfig = {
    talk:false,      // Hides PseudoTalkPage link on wikis with script enabled
    contribs:false   // Hides Contributions link
};

Translation

Đoan mã có thể dịch ở Fandom Developers Wiki translation editor.