FANDOM


ChatImages pozwoli ci dodawać obrazy (w formacie PNG, JPEG lub TIFF) i GIFy na czacie swojej wiki prawie jak w artykułach.

Instalacja

Użycie

Aby dodać obraz na czat, użyj następującego wzoru: [[Plik:YourFile.YourExtension]] - podobnie jak na każdej stronie na wiki. Możesz również zmieniać rozmiar, położenie czy opis obrazu.

Co może zrobić ChatImages (v. 1.2.4)
Przykład Opis Odpowiednik na stronie Uwagi
[[Plik:Bunny gif.gif]] Dodaje obraz [[Plik:Bunny gif.gif|175px]] 175px jest domyślną szerokością plików dodawanych na czat
[[Plik:Bunny gif.gif|Rabbit]] Dodaje obraz opisany jako "Rabbit" [[Plik:Bunny gif.gif|Rabbit]] Podobnie jak na wiki
[[Plik:Bunny gif.gif|right]] Dodaje obraz dosunięty do prawej krawędzi [[Plik:Bunny gif.gif|right]] Możesz wybrać center, left lub right
[[Plik:Bunny gif.gif|50x36px]] Dodaje obraz [[Plik:Bunny gif.gif|50x36px]] Podobnie jak na wiki

Dostosowywanie

Komunikat o błędzie, jeśli takowy się pojawi, może się różnić zależnie od języka, jakiego używa użytkownik. Więcej języków można dodać bezpośrednio do skryptu (w ostatnim elemencie switch).

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Stream the best stories.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Get Disney+