FANDOM


CollapseMessage, uzun mesajları daraltır. İleti yüksekliği tarafından tanımlanan uzunluk. Komut dosyasının daha hafif (yalnızca CSS) sürümü: CollapseMessageCSS.

Ayarlar

window.fng.ens üzerinden kullanılabilir. Ayarlar oluşturmak için bu satırı kullanın: $.extend(true, window.fng = (window.fng || {}), {ens: {}});

height
istenen mesaj yüksekliği, piksel cinsinden; varsayılan: 70. Örnek: window.fng.ens.height = 100;
languages
Ek diller; mevcut olanları geçersiz kılabilirsiniz. Örnek: window.fng.ens.languages = {tr: {more: 'daha fazla', less: 'daha az'}};
selector
mesaj seçici; varsayılan: '.msg-body, .article-comm-text'. Örnek: window.fng.ens.selector = '.msg-body';

Kurulum

Örnek

Bu bir ileti
  1. hat #1
  2. hat #2
  3. hat #3
  4. hat #4
  5. hat #5
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Stream the best stories.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Get Disney+