FANDOM


DiscordModule dodaje moduł prowadzący do serwera na Discordzie w prawym panelu wiki. Jest to alternatywa dla DiscordIntegratora.

Instalacja

Konfiguracja

ID serwera oraz wszystkie inne opcje konfiguracji modułu znajdują się na stronie MediaWiki:Custom-Discord-Module-Settings.

Style CSS

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Stream the best stories.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Get Disney+