FANDOM


Skrypt DiscussionsBlock wywołuje na stronie profilu użytkownika w Dyskusjach przycisk, który pozwala nałożyć na niego blokadę.

Instalacja

Rekomendowanym sposobem instalacji tego skryptu jest użycie CustomizeDiscussions. Możesz użyć do tego poniższego kodu:

$.getScript("//dev.fandom.com/index.php?title=MediaWiki:DiscussionsBlock.js&action=raw&ctype=text/javascript");

Zobacz również

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Stream the best stories.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Get Disney+