FANDOM


IsTyping cho biết ai đang viết tin nhắn ở phòng tán gẫu.

Cài đặt