FANDOM


NewImages przywraca stary moduł z ostatnio przesłanymi obrazami na wiki. Limit dla obrazów w module to 10.

Instalacja

Używanie

Domyślnie moduł zostanie dodane do panelu. Jeżeli chcesz go wykorzystać w artykule lub na stronie głównej, użyj <div>'a o klasie PhotoModule. Na przykład:

<div class="PhotoModule"></div>
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Stream the best stories.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Get Disney+