FANDOM


PatrolRC dodaje linki, których kliknięcie oznacza edycję jako sprawdzoną obok zmienionych i nowo utworzonych artykułów w Ostatnich zmianach. Po kliknięciu linku dana zmiana/utworzona strona zostanie oznaczona jako sprawdzona bez konieczności opuszczania strony.

Utworzone na prośbę użytkownika Aiihuan.

Instalacja

Dziennik zmian

v1.0 (2017-09-29)
Pierwsza wersja.
v1.1 (2017-10-01 • diff)
Skrypt pobiera tłumaczenie z odpowiednich komunikatów systemowych MediaWiki.
Możliwość patrolowania większości stron.
v1.2 (2017-10-12 • diff)
Wprowadzenie patrolowania wątków.
v1.3 (2017-12-17 • diff)
Drobne zmiany w kodzie, sprawiające że skrypt respektuje parametr URL uselang.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Stream the best stories.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Get Disney+