FANDOM


Ten skrypt służy tylko do INDYWIDUALNEGO użytku!

Możesz zainstalować go dla siebie, ale nie możesz stosować go na całej wiki (np. w MediaWiki:Common.js lub MediaWiki:Wikia.js), gdyż złamiesz Zasady Użytkowania Fandomu.
(Zobacz politykę modyfikacji)

ToggleSideBar jest dodatkiem który pokazuje przycisk obok innych przycisków funkcyjnych, umożliwiający użytkownikowi chowanie / pokazywanie paska bocznego.

Instalacja

Importujesz wiele skrypty? Ten krótki poradnik pokaże ci jak połączyć importy.
 • Dla osobistego użytku, dodaj poniższy kod do twojego pliku global.js (dla wszystkich wiki) lub do twojego pliku common.js (dla lokalnej wiki). Pamiętaj, że opcja osobistego JS musi być włączona dla twojego konta.
importArticles({
  type: 'script',
  articles: [
    'u:dev:MediaWiki:ToggleSideBar/code.js',
  ]
});
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Stream the best stories.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Get Disney+