FANDOM


Ten skrypt służy tylko do INDYWIDUALNEGO użytku!

Możesz zainstalować go dla siebie, ale nie możesz stosować go na całej wiki (np. w MediaWiki:Common.js lub MediaWiki:Wikia.js), gdyż złamiesz Zasady Użytkowania Fandomu.
(Zobacz politykę modyfikacji)

WHAM jest skryptem dodającym okienko „szybkich narzędzi”, znajdujących się na stronie wkładu użytkowników, dającym dostęp do rozmaitych funkcji. Narzędzia te pierwotnie zostały opracowane dla członków SOAP i personelu Fandomu, jednak każdy użytkownik może swobodnie z nich korzystać (patrz komentarze w code.js). Opcje dla specjalnych zakresów zostały wyłączone; oryginalny skrypt można zobaczyć tutaj (w języku angielskim).

Funkcje

  • Szybka blokada: Blokuje użytkownika. Można edytować czas trwania i powód blokady. Domyślny czas to „2 tygodnie”, natomiast powód to „Wandalizm”.
  • Usuń wszystkie strony: Usuwa wszystkie strony i komentarze dodane przez użytkownika.
  • Usuń wybrane strony: Usuwa wybrane strony dodane przez użytkownika (pojawiają się przyciski obok uprawnień; tylko wersja 2); oferuje funkcje podobne do rozszerzenia Nuke.
  • Cofnij wszystkie edycje: Wycofuje wszystkie edycje dokonane przez użytkownika, w wersji 2 domyślne opóźnienie w wycofywaniu to 100ms na edycję, jednak można edytować tą wartość.
  • Wszystkie opcje: Blokuje użytkownika, usuwa strony i komentarze, które dodał, a także wycofuje wszystkie dokonane przez niego edycje.
  • Nadaj/odbierz flagę bota: Służy do zmiany uprawnień bota (w wersji 2 jest top opcjonalne dla użytkowników nie będących pracownikami Fandomu, członkami SOAP lub Helperami, zobacz sekcję poniżej aby dowiedzieć się więcej). Będzie to działać tylko jeśli posiadasz uprawnienia do nadawania flagi bota na twojej wiki.
  • Koło postępu dla usuwanych stron/wycofywanych edycji, dzięki któremu można określić ile potrwa operacja (tylko wersja 2)

Instalacja

Używanie

Skrypt zostanie załadowany tylko jeżeli posiadasz uprawnienia rollback lub wyższe. Ponadto, dla Staffów, SOAP-ów, globalnych moderatorów Dyskusji i Helperów powinien ładować się globalnie. Jeżeli chcesz zmienić domyślne opóźnienie w usuwaniu i wycofywaniu zmian, edytuj zmienną window.WHAMDelay na dowolną liczbę, co widać w poniższym przykładzie (1000 – 1 sekunda). Aby włączyć opcję nadawania i odbierania flagi bota, niezbędne jest ustawienia wartości dla zmiennej window.WHAMBotMe na true powyżej wyrażenia importującego skrypt (opcja ta jest domyślnie włączona dla członków grup SOAP i Fandom Staff, oraz dla Helperów). W celu modyfikacji domyślnego powodu usuwania stron musisz zmienić wartość dla zmiennej window.WHAMDeleteReason. Pozostałe dostępne opcje to window.WHAMBotReason dla domyślnego powodu nadawania i odbierania flagi bota, oraz window.WHAMBlockReason dla domyślnego powodu blokady nakładanej na użytkownika. Jeżeli te wartości nie są zdefiniowane, domyślnie stanowić będą „Sprzątanie” i „Wandalizm”.

Uwaga: „Wszystkie opcje” nie zawiera akcji „Nadaj/odbierz flagę bota”.

Przykład zastosowania powyższych zmiennych w akcji:

window.WHAMBotMe = true;
window.WHAMBotReason = "Cleanup";
window.WHAMDelay = 100;
window.WHAMDeleteReason = "Housekeeping.";
window.WHAMBlockReason = "Vandalism";
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Stream the best stories.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Get Disney+